Algemene voorwaarden particuliere afnemers

DE TOEPASSELIJKHEID VAN ENIGE DOOR DE AFNEMER GEBRUIKTE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

1 Definities

1.1 Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die Producten en/of de Installatie daarvan afneemt van Solardak
1.2 Installatie: de montage door of namens Solardak van de Producten op het Object
1.3 Koopprijs: de in de Overeenkomst vermelde en door de Afnemer te betalen prijs voor de Producten en Installatie
1.4 Object: het door de Afnemer in eigendom gehouden of gehuurde gebouw waarop de Producten worden geïnstalleerd
1.5 Overeenkomst: de tussen de Afnemer en Solardak gesloten overeenkomst ter koop en verkoop van de Producten en Installatie daarvan en/of onderhoud daaraan, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn
1.6 Producten: de door de Afnemer van Solardak onder de Overeenkomst afgenomen zonne-energie installatie,
1.7 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van verkoop zonne-energie installaties Solardak
1.8 Solardak: de gebruiker van deze Voorwaarden, zijnde De Dakmakers Rotterdam B.V., statutair gevestigd in de gemeente Hoogvliet Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87423537, mede handelende onder de geregistreerde handelsnaam Solardak

2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Solardak uitgebracht aanbieding tot de verkoop van Diensten, Producten en/of de Installatie daarvan en iedere overeenkomst in dat kader.
2.2 Afwijking van deze Voorwaarden is alleen expliciet mogelijk in een schriftelijke door Solardak getekende overeenkomst.
2.3 Ieder aanbod van of aan Solardak tot de koop van Producten en/of Installatie daarvan is vrijblijvend en bindt Solardak slechts na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst in dat kader of na expliciete schriftelijke bevestiging van aanvaarding daarvan door Solardak.
2.4 Door ondertekening van de Overeenkomst aanvaardt de Afnemer de inhoud en toepasselijkheid van deze Voorwaarden en stemt de Afnemer ermee in dat deze Voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld voor ondertekening hiervan.
2.5 Iedere door Solardak afgegeven offerte is vrijblijvend en slechts geldig voor de daarin aangegeven duur, Solardak heeft het recht deze te allen tijde in te trekken. Iedere opdracht aan Solardak bindt Solardak pas na schriftelijke bevestiging hiervan.

3. Levering van de Producten

3.1 Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na ondertekening van de Overeenkomst informeert Solardak de Afnemer over het verwachte tijdstip van aflevering en Installatie van de Producten. De aangegeven tijdsplanning zal een richttijd zijn en geen fatale termijn vormen.
3.2 Op het moment dat Solardak de Producten tot haar beschikking heeft én de Afnemer in overeenstemming met artikel 4.2 85% van de totale Koopprijs heeft voldaan wordt het definitieve tijdstip van Installatie vastgesteld.
3.3 De Afnemer kan tot 5 (vijf) werkdagen voor de afgesproken Installatiedatum de afspraak tot Installatie kosteloos verzetten. Indien Afnemer de afspraak op een later moment wenst te verzetten zal Solardak eventuele hiermee gemoeide additionele kosten bij de Afnemer in rekening
brengen.
3.4 Indien levering van de Producten en Installatie niet tijdig kunnen plaatsvinden doordat Afnemer niet aanwezig is op het adres op de afgesproken datum en tijd, is de Afnemer gehouden ontstane (voor)rijkosten geheel aan Solardak te vergoeden.
3.5 Vanwege de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Producten, is Solardak gerechtigd om andere, technische gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren. Kleine afwijkingen in de geleverde producten ten opzichte van de Producten leveren in beginsel geen grond op voor ontbinding en/of schadevergoeding.

4. Prijs en betaling

4.1 De Koopprijs is inclusief verschuldigde BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.
4.2 Solardak is gerechtigd na ondertekening van de Overeenkomst, maar vóór Installatie, de Koopprijs voor de Producten te verhogen indien sprake is van aantoonbare kostprijsverhoging van de Producten. In dat geval heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen na kennisgeving schriftelijk te ontbinden, na afloop van welke termijn dit recht automatisch vervalt. In dat geval ontvangt de Afnemer het door hem betaalde deel van de Koopprijs zo spoedig mogelijk retour.
4.3 De betaling van de Koopprijs door de Afnemer vindt plaats in de volgende 3 (drie) termijnen:
Termijn 1: 15% van de Koopprijs dient bij ondertekening te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Solardak;
Termijn 2: 70% van de Koopprijs dient uiterlijk de week voorafgaand aan de indicatie van de leveringsdatum als genoemd in artikel 3.1 te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Solardak; en
Termijn 3: de resterende 15% van de Koopprijs dient te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Solardak op de dag van installatie.
4.4 Solardak behoud zich het recht voor om niet tot Installatie van de Producten over te gaan indien de Afnemer niet in staat blijkt het resterende bedrag van de Koopprijs bij aflevering aan de installateur te voldoen. In dat geval is Solardak gerechtigd om levering en Installatie van de Producten op te schorten totdat dit restantbedrag is ontvangen en om de voorrijkosten van de installateur volledig in rekening te brengen bij de Afnemer.
4.5 Indien de Afnemer op enig moment niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens Solardak, dan is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Solardak op Afnemer direct opeisbaar. Afnemer is in dat geval de wettelijke handelsrente verschuldigd aan Solardak.
4.6 In geval van stornering van door de Afnemer betaalde bedragen na Installatie van de Producten heeft Solardak het recht deze Producten terug te nemen. Afnemer is in dat geval verplicht Solardak toegang te verschaffen teneinde de Producten geheel of gedeeltelijk te verwijderen of af te koppelen. Solardak is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijke verwijderen of afkoppeling.
4.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die Solardak maakt in het kader van het niet (tijdig) nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichting komen voor rekening van Afnemer.

5. Subsidie

5.1 Het is mogelijk dat er vanuit de overheid subsidies worden verstrekt voor de aanschaf van de Producten. Op verzoek van de Afnemer kan Solardak de administratieve handelingen met betrekking tot een subsidieaanvraag
accommoderen. Solardak zal de Afnemer vooraf informeren over eventueel daaraan verbonden kosten.
5.2 Solardak is niet gehouden tot het (laten) aanbrengen van een productiemeter of tot het voeren van periodieke administratieve handelingen met betrekking tot enige subsidie.
5.3 Solardak is in geen geval aansprakelijk voor enige schade indien een aangevraagde subsidie niet wordt verstrekt.

6. Installatie

6.1 De Producten worden bij aflevering door de door Solardak ingeschakelde installateur bij de Afnemer geplaatst en aangesloten.
6.2 De Afnemer zorgt er voor eigen rekening en risico voor:
(i) Dat alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de Installatie van de Producten en de juiste werking daarvan zijn getroffen;
(ii) dat de Installateur de gelegenheid krijgt de Installatie op de afgesproken datum en tijd te verrichten en te voltooien, ook indien dit geheel of gedeeltelijk buiten normale kantooruren valt;
(iii) dat de plaats van Installatie bereikbaar is en geschikt is om de Installatie uit te voeren;
(iv) dat de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
(v) dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregel zijn getroffen die nodig zijn in verband met de Installatie;
(vi) dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten worden geplaatst;
(vii) dat Solardak tijdig kan beschikken over de voor de Installatie benodigde toestemmingen, vergunningen, ontheffingen en vergelijkbare besluiten, evenals over de door de installateur in het kader van de uitvoering van de Installatie benodigde gegevens.
6.3 Vertraging in de aanvang van de Installatie als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de Installatie of als gevolg van oorzaken die voor rekening en risico van Afnemer behoren te komen, komt voor rekening van de Afnemer. Indien dergelijke vertraging dreigt te ontstaan, stelt de Afnemer Solardak daar onverwijld van op de hoogte.
6.4 Afnemer heeft zich voor ondertekening van de Overeenkomst ervan vergewist dat de draagkracht van de dakconstructie voldoende is voor plaatsing van de Producten of draagt er zorg voor dat de dakconstructie voldoende is op de datum van de Installatie.
6.5 Afnemer is eigenaar van het pand ten behoeve waarvan deze Overeenkomst is gesloten. Indien Afnemer geen eigenaar is, dan dient Afnemer voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst een schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar te overleggen ten teken van akkoordbevinding van eigenaar met het in deze Overeenkomst bepaalde. Indien de Afnemer een dergelijke verklaring niet op eerste verzoek van Solardak kan overleggen, is Solardak gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
6.6 Mocht een toestemming, vergunning, ontheffing of een vergelijkbaar besluit vereist zijn voor de Installatie, dan is Solardak niet verantwoordelijk voor de betreffende aanvraag, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
6.7 Indien de installateur constateert dat de Installatie niet of niet binnen 10 werkdagen na de ingeplande installatiedatum door kan gaan wegens oorzaken die vanwege deze Overeenkomst of anders voor rekening en risico van Afnemer behoren te komen, dan heeft Solardak het recht de Overeenkomst
kosteloos door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk buitenechtelijk te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Solardak mocht lijden ten gevolge daarvan.
6.8 Indien tijdens de Installatie door de Installateur schade wordt toegebracht aan derden of andere zaken, anders dan gebruikelijke of noodzakelijke schade die samenhangt met de Installatie, zal Afnemer Solardak daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen. Onder gebruikelijke en noodzakelijke schade wordt in dit verband onder andere verstaan het beschadigen of breken van dakpannen.
7. Eigendomsoverdracht
Alle door Solardak geleverde zaken blijven eigendom van Solardak tot aan het moment van betaling van al hetgeen Solardak uit hoofde van de Overeenkomst van Afnemer te vorderen heeft. Afnemer zal ervoor zorgen dat het voor derden duidelijk is dat de eigendom van de Producten bij Solardak rust voor zover Afnemer nog niet aan haar betalingsverplichtingen jegens Solardak heeft voldaan.

8. Garantie

8.1 Solardak garandeert dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
8.2 Solardak verstrekt 10 jaar fabrieksgarantie op de goede werking van de Producten zijnde zonnepanelen en 12 jaar fabrieksgarantie op de goede werking van de Producten zijnde omvormers, een en ander in overeenstemming met wat de Afnemer op grond van deze Overeenkomst en de door haar verstrekte materialen redelijkerwijs mocht verwachten en met uitzondering van als gebruikelijk te beschouwen vermogensverlies, tenzij sprake is van één of meerdere van de in artikel 8.6 genoemde gevallen.

8.3 Ingeval van defecten aan de Producten die onder de hiervoor genoemde garantie vallen zal Solardak deze defecten binnen een redelijke termijn kosteloos verhelpen, mits die defecten aan Solardak gemeld zijn binnen 10 (tien) werkdagen na Installatie bij zichtbare defecten of 10 (tien) werkdagen na constatering van het defect bij niet-zichtbare defecten.
8.4 Reparatie of vervanging van onderdelen leidt niet tot verlenging van de garantietermijn.
8.5 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor onderhoud, reiniging en verzekering van de Producten.
8.6 De in artikel 2 genoemde garantie is niet van toepassing indien er sprake is van:
(i) Schade door onoordeelkundig gebruik van de Producten;
(ii) Schade door geen of gebrekkig onderhoud aan de Producten;
(iii) Defecten of gebreken aan de meterkast en/of installatie van Afnemer;
(iv) Schade ontstaan door kortsluiting of stroomuitval;
(v) Werkzaamheden ten aanzien van de Producten door Afnemer die niet met schriftelijke toestemming van Solardak zijn verricht;
(vi) Schade ontstaan door brand, ontploffing, overstroming, blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer en gelijksoortige oorzaken;
(vii) Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;
(viii) Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden;
(ix) Schade ontstaan door schoonmaakmiddelen; en/of
(x) Schade ontstaan door veranderingen in de bouwkundige constructies.
8.7 Solardak staat er voor in dat eventuele gebreken in de Installatie van de Producten gedurende 12 maanden na Installatie kosteloos worden verholpen, tenzij:
(i) De gebreken zijn veroorzaakt door onjuiste informatie of gebrekkige materialen of hulpmiddelen aangeleverd door de Afnemer;
(ii) De gebreken aan de Installatie niet zo spoedig mogelijk na ontdekking of nadat zij redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt door de Afnemer aan Solardak zijn gemeld;
(iii) De gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Afnemer, dan wel door van buiten komende oorzaken;
(iv) Gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Solardak aan een derde niet zijnde de Installateur opdracht is verstrekt om aan de installatie voorzieningen te treffen of door de Afnemer zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en de omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is; en/of
(v) Gedurende de garantietermijn geen of onvoldoende periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Solardak uit hoofde van deze Overeenkomst jegens Afnemer beperkt tot het nakomen van de garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8. Iedere aansprakelijkheid voor indirect geleden schade en/of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van winst of inkomsten (vermogensschade) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. Solardak kan nimmer aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot berekeningen van opbrengst van elektriciteit en/of energie besparingen van de geleverde Producten, tenzij uitdrukkelijk in deze Voorwaarden gegarandeerd. Verder komen voor schadevergoeding niet in aanmerking gebruikelijke en noodzakelijke schade zoals het beschadigen of breken van dakpannen en schade die valt onder artikel 8.5.
9.2 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Solardak jegens Afnemer onder de Overeenkomst beperkt tot het hoogste van (i) het bedrag van de Koopprijs en (ii) het door Solardak daadwerkelijk ontvangen bedrag onder de door haar afgesloten verzekeringspolissen dat specifiek ziet op de betreffende schade.
9.3 Solardak is niet aansprakelijk voor tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de Installatie, werking en aanwezigheid van de Producten.

10. Ontbinding

10.1 Indien:
(i) Afnemer één of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en, indien niet sprake is van een fatale termijn, dit na ingebrekestelling door Solardak niet binnen redelijke termijn volledig is hersteld;
(ii) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
(iii) aan Afnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
(iv) ten aanzien van Afnemer de schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast; en/of
(v) het vermogen van Afnemer geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of hier beslag op wordt gelegd,
dan heeft Solardak het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd alle andere wettelijk of op grond van de Overeenkomst toekomende rechten.
10.2 Afnemer heeft geen recht op ontbinding als neergelegd in artikel 6:2300 van het Burgerlijk Wetboek.

11. Overmacht

11.1 Solardak heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de wil van Solardak plaatsvinden, daaronder begrepen een onderbreking van leveringen van zaken door derden die betrekking hebben op de levering en Installatie.
11.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Solardak opgeschort. Solardak is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval van een overmachtssituatie als bedoeld in artikel 11.1 indien de overmachtssituatie langer dan 6 maanden aanhoudt.

12. Intellectuele Eigendom

12.1 Afnemer erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom op de geleverde Producten en de in het kader daarvan verstrekte (promotie)materialen rusten bij Solardak, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden en dat niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als een overdracht van of het verlenen van een licentie of gebruiksrecht voor enige van deze intellectuele eigendomsrechten.
12.2 Het is afnemer niet toegestaan de Producten na te maken, te veranderen, bedrijfsmatig door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen.

13. Diversen

13.1 De Overeenkomst omvat alle tussen Partijen geldende afspraken. De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen.
13.2 Indien de Overeenkomst of deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zal blijken te zijn, zullen Partijen aan de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden gebonden blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om het ongeldig of onverbindend gebleken gedeelte te vervangen door bepalingen die wel geldig en verbindend zijn en die, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, zo veel mogelijk overeenkomen met het ongeldige of onverbindende gedeelte.
13.3 Indien een Partij haar rechten onder de Overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk uitoefent of de andere Partij een verlenging van de termijn gunt waarbinnen deze een verplichting dient na te komen, mag dit niet worden opgevat als rechtsverwerking en laat dit de overige rechten en bevoegdheden van deze Partij onder de Overeenkomst onverlet.
13.4 Alle correspondentie in het kader van deze Overeenkomst aan de Afnemer dient te geschieden aan het adres van het Object en aan Solardak aan het in het Handelsregister en/of op de website van Solardak vermelde correspondentieadres.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden en/of Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.